دو فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (IRSJ) - اخبار و اعلانات