نویسنده = خلیلی، علی
تعداد مقالات: 2
1. جریانهای سیاسی روحانیت در دوره پهلوی دوم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه