مقایسة نگرش نسلهای انقلاب اسلامی به ابعاد دفاع مقدس (مطالعة موردی، شهروندان شهر تهران)

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2 دانشکده صدا و سیما

چکیده

این مقاله، حاصل پژوهشی است که با هدف مقایسة نگرش دو گروه نسل سوم انقلاب (18 تا 29 سال) و نسل اول و دوم انقلاب (29 سال به بالا) نسبت به دفاع مقدس در پنج بعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، نظامی و امنیتی، هویتی و بین­المللی انجام شده است. در بخش نظری از دیدگاه­ها و اندیشه­های امام خمینیرحمه‌الله‌علیه و رهبر معظم انقلاب، رویکردها و نظریه‌های حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دیدگاه­های شکاف نسلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش است. جامعة آماری شامل کل افراد باسواد 18 سال و بالاتر مناطق 22 گانة شهر تهران بوده و از نمونه‌گیری خوشه­ای سه­مرحله­ای استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات این مطالعه نشان می­دهد که: بین نگرش نسل‌های انقلاب اسلامی و میزان تأثیر بعد سیاسی، بعد فرهنگی و اجتماعی، بعد نظامی و امنیتی و بعد هویتی دفاع مقدس بر جامعه رابطه مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش سن، نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر مثبت این ابعاد بر جامعه افزایش می­یابد. هم­چنین بین نگرش نسل‌های انقلاب اسلامی و نگرش کلی نسبت به دفاع مقدس رابطه هست؛ یعنی با افزایش سن، نگرش مثبت نسبت به دفاع مقدس افزایش می­یابد. البته بر اساس یافته‌های پژوهش، رابطه­ای میان نگرش نسل‌های انقلاب اسلامی و میزان تأثیر بعد بین­المللی دفاع مقدس بر جامعه  وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها