داوران

اسامی داوران در سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمان

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین المللی

1

حجت اله

ایزدی دستنایی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

2

مهدی

امیدی

پژوهشگر،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

3

پیمان

اخوان

استاد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

publons

4

محمودرضا

اوغلی

دانشیار،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

 

5

مجید

بذرافکن

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

6

مجید

بهستانی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

publons

7

صادق

پناهی نسب

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

8

 محمد

حسنی تبار

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

9

فواد

مکوندی

استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران

publons

10

عبدالحسین

فرج پهلو

استاد،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

publons

11

مریم

ناخدا

دانشیار،دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

12

 افشین

کرمی

استادیار،دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

publons

13

عابد

گل کرمی

استادیار،دانشگاه خرم آباد،خرم آباد،ایران

 

14

حسین

محمدی سیرت

استادیار،دانشگاه امام صادق،تهران،ایران

 

15

رضا  ذبیحی استادیار،دانشگاه باهنر،کرمان،ایران

publons

16

 نجات

محمدی فر

پژوهشگر،دانشگاه اردکان،اردکان،ایران

 

17

 سید زکریا

محمودی رجا

پژوهشگر،دانشگاه چمران،اهواز،ایران

 

18

 مجتبی

میری

پژوهشگر،دانشگاه شاهد،تهران،ایران

 

19

 محمدباقر

مکرمی پور

استادیار،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

20

سجاد

شکوهیار

استادیار،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

21

 سید مهدی

موسوی نیا

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

22

روح اله

باقری

استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

publons

23

مهدی 

مهتدی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

publons

 

اسامی داوران در سال 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین المللی

1

مهدی

امیدی

پژوهشگر،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

2

مجید

بهستانی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

publons

3

کیانوش

پای فر

پژوهشگر،دانشگاه گیلان،رشت،گیلان

 

4

مریم

ناخدا

دانشیار،دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

5

سجاد

چیت فروش

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

6

محمد

حسنی تبار

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

7

عباس علی

رهبر

استاد،علامه طباطبایی،تهران،ایران

publons

8

روح اله

باقری

استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

publons

9

مرتضی

فرخی

استادیار،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

 

10

مهدی 

مهتدی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

publons

11

افشین

کرمی

استادیار،دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

publons

12

نجات

محمدی فر

پژوهشگر،دانشگاه اردکان،اردکان،ایران

 

13

محمدباقر

مکرمی پور

استادیار،دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

14

سجاد

شکوهیار

استادیار،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

15

مجید

نجات پور

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

 

16

فواد

مکوندی

استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران

publons

17

عبدالحسین

فرج پهلو

استاد،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

publons

18

میثم

هادی پور

پژوهشگر

 

19

محمد

یوسفی جویباری

دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران

 

20

حدیث  اقبال استادیار،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

 

21 رضا  ذبیحی استادیار،دانشگاه باهنر،کرمان،ایران

publons

22 الهام  رسولی ثانی آبادی استادیار،دانشگاه یزد،یزد،ایران

 

23 علی  ایل خانی پور نادری استادیار،دانشگاه باهنر،کرمان،ایران

 

24 یوسف  مسلمی مهنی استادیار،دانشگاه باهنر،کرمان،ایران