ضرورت تحول در روش شناسی نظریه های انقلاب با تأکید بر تبیین انقلاب‌ها از دید امام علی علیه السلام

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 شهید بهشتی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران فارغ از آنکه در مرزهای جغرافیایی کشور ایران به وقوع پیوست، ابعاد وسیعی دارد که نه تنها مرزهای جغرافیایی که مرز علوم را نیز درنوردیده است. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران مطالعه علمی انقلاب‌ها به لحاظ روش‌شناختی در دو دسته کلی مطالعات کلاسیک و مدرن صورت می‌گرفت و نظریه‌پردازان تحت تأثیر فضای حاکم بر دنیای مدرن کمتر متوجه ابعاد الهی رخداد یک انقلاب بودند؛ اما این انقلاب الهی، نظریه‌پردازان انقلاب را متوجه ابعاد جدیدی ساخت که در به وقوع پیوستن انقلابی برخاسته از آرمان الهی و با وسعتی فراتر از مرزهای یک کشور نقش اصلی را ایفا می‌کند، اگرچه مسیر ناپیموده در این راه بسیار است. این مقاله می­کوشد با تحلیل فشرده عناصر اصلی بیش از پنجاه نظریه انقلاب از یک سو و بیان عناصر اصلی شکل­گیری انقلاب از دیدگاه امام علی‌علیه‌السلام به عنوان مقتدای رهبران انقلاب اسلامی ایران از سوی دیگر، نشان دهد برای ارائه تحلیلی هرچه صحیح‌تر از این انقلاب تدوین و انتخاب روشی جدید در تبیین آن به مثابه تحول در روش‌شناسی نظریه‌های انقلاب ضروری است.

کلیدواژه‌ها