تبیین الگوی فرهنگ دفاعی در تمدن نوین اسلامی با تمرکز بر نقش و جایگاه ولایت فقیه در حفظ ساختار ارزشی نظام اسلامی

نویسندگان

تهران - دانشگاه جامع امام حسین ع - دانشکده علوم اجتماعی - پژوهش

چکیده

چکیده

کلیدواژه‌ها