صورتبندی هویت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نویسندگان

دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بحث از هویت ملی در عصری که نگرش‌های ملی‌گرای متجدد در حال گسترش بوده و تقابل سنت و تجدد به وجود آمده است، امری ضروری به نظر می‌رسد. در مقاله حاضر، با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد و بقای هویت ملی و بررسی ادبیات حوزه هویت ملی به سراغ اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و عالمی دینی رفته شده است. تحلیل اندیشه امام خمینی(ره) از طریق یکی از روشهای مرسوم در تحلیل اندیشه‌های سیاسی موسوم به تحلیل گفتمان انجام، و از میان نگرشهای مختلف در حوزه تحلیل گفتمان، نظریه لاکلا و موف برگزیده شده است؛ چرا که به نظر می‌رسد این نظریه برای تبیین امور سیاسی اجتماعی، ظرفیتهای بیشتری دارد. سؤال اصلی مقاله پیش‌رو این است که: "در گفتمان امام خمینی(ره)، عناصر اساسی در بازسازی هویت ملی چیست؟" با این بررسی، دا‌لهای گفتمانی اندیشه امام خمینی(ره)، حول محور ارزشهای دینی مفصل‌بندی شده، قابلیت اعتبار این گفتمان و غیریت‌سازی آن بررسی شد.

کلیدواژه‌ها