تبلور حکمرانی خوب در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی(ره)

نویسندگان

شاهد

چکیده

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مباحث مطرح شده در مجامع علمی، نیازمند پیگیری و تدقیق در اندیشه اسلامی است؛ چراکه راهکارهای متعددی در اندیشه اسلامی برای ایجاد نظام سیاسی مطلوب وجود دارد. به همین سبب در این مقاله سیره سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان نخبه‌ای سیاسی و اندیشمندی دینی مورد بررسی قرار گرفته  است. نگارندگانِ پژوهش پیش رو در پاسخ به سؤال «حکمرانی خوب در اندیشه و عمل امام خمینی «ره» چگونه ترسیم می‌گردد؟»، به روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن ترسیم مبانی جامعه مطلوبِ امام، بیان کرده‌اند که مؤلفه‌های حکمرانی خوب در نگاه ایشان، آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، دشمن‌شناسی، سیاست خارجی وحدتگرا، امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت اجتماعی، عدالت و ستم‌ستیزی، رفق و مدارا، تکلیف‌مداری، تربیت سیاسی، محوریت مرجعیت شیعه و نظارت سیاسی است

کلیدواژه‌ها