تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر روند شکل‌گیری گروه مقاومت اسلامی حماس (از آغاز شکل گیری تا 1389)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در فرآیند شکل‌گیری گروههای اسلامی دارای رویکرد مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران و حاکم شدن جمهوری اسلامی، گفتمان‌های مختلفی بر کشور حاکم گردید، در گفتمان‌های مختلف حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، میزان تأثیرگذاری با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی در پیش‌گرفته شده توسط آنها متفاوت بوده است. این پژوهش در پی این است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، روند تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران را بر گروه مقاومت اسلامی حماس از زمان شکل‌گیری تا سال 1389 مورد جستجو قرار دهد. سؤال پژوهشی این است ‌که: "تأثیر گفتمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران بر شکل‌گیری جنبش مقاومت اسلامی حماس به چه شکلی بوده است؟" یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که در دوره‌های گفتمانی، جمهوری اسلامی ایران، شیوه‌ها و نگاه‌ها در رابطه با مقاومت اسلامی فلسطین، الگوهای مختلفی را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها