الگوی نمایش نقش امنیت آفرین بازنمایی شهیدان محور مقاومت در رسانه ملی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشکده صدا و سیما

چکیده

حضور رزمندگان و شهدای ایرانی در جریان پدافندی و آفندی علیه استکبار، برای تأمین امنیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل مداقه و نیازمند تنویر افکار عمومی است که برای این موضوع، رسانه ملی نقش کانونی دارد. ارائه الگویی کاربردی برای ترسیم نقش امنیت‌آفرین مبارزان خارج از وطن در رسانه، هدف اصلی این تحقیق است. برای این منظور در کنار روش توصیفی ـ تحلیلی با کاربست مصاحبه عمیق با دوازده صاحبنظر در حوزه رسانه، سیاست‌ و امنیت سه بعد و دوازده مؤلفه بر اساس ظرفیت رسانه در نمایش امنیت‌آفرینی شهیدان، مشخص، و صورت‌بندی شد که عبارت است از: مدیریت ادراک: مشروعیت‌بخشی، وحدت‌آفرینی، مادیت‌زدایی، بازتولید زبان مقاومت اسلامی، بازدارندگی، جامعیت‌بخشی، غیریت‌سازی. دیریت احساس: قداست‌بخشی به شهیدان، همدلی‌آفرینی، اسطوره‌سازی. مدیریت ادراک و احساس: برچسب‌گذاری جهانشمول، درونی و نهادینه کردن.

کلیدواژه‌ها