بازنمایی دوران دفاع مقدس (جنگ عراق و ایران) در سایت و شبکه بی‌بی‌سی فارسی

نویسندگان

1 امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش تلاشی است در جهت شناخت گفتمان‌ ساخته‌شده از «دوران دفاع مقدس (جنگ عراق و ایران)» در بخش فارسی بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی. هدف پژوهش این است که بی‌بی‌سی فارسی چه گفتمانی را برای «ساخت رویداد» و «کنترل اذهان مخاطبان» در مورد جنگ عراق و ایران به‌ کار گرفته است. روش پژوهش، تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد "الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان" و جامعه آماری این پژوهش، همه مطالب مرتبط با جنگ عراق و ایران در هفته دفاع مقدس است (از شهریور 1389 تا شهریور 1394). پس از بررسی این متون، 13 تحلیل و گزارش به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل گفتمان قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دالهای گفتمانی در مورد بازنمایی جنگ عراق با ایران در سایت و شبکه بی‌بی‌سی فارسی، مبتنی ‌بر دالهایی از جمله: آسیبهای اقتصادی ثمره جنگ هشت‌ساله برای ایران، منجی‌سازی از امریکا به ‌عنوان ترسیم‌کننده پیروزی یا شکست عراق و ایران در جنگ، مقصر نشاندادن ایران به ‌عنوان آغازکننده جنگ هشت‌ساله، نظریه «صدور انقلاب» عامل تحریک عراق برای شروع جنگ با ایران و... بوده است.
کلیدواژه‌ها:

کلیدواژه‌ها