شاخصه‌های هویت دینی و انقلابی در تربیت و جامعه‌پذیری سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

 این پژوهش با هدف احصاء شاخصه‌های هویت دینی و انقلابی در تربیت و جامعه‌پذیری سیاسی ایران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و دسته‌بندی داده‌های گردآوری شده مبتنی بر شیوه کتابخانه‌ای مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی، منابع مکتوب و رساله‌های علمی بود که به بررسی هویت دینی و انقلابی از منظر امام خمینی(ره) پرداخته شد. یافته ها نشان دادکه شاخصه‌های هویت دینی و انقلابی عبارتند از: توکل، شهادت طلبی، باطل ستیزی، عزت و استقامت، عدالتخواهی و ظلم ستیزی، آزادگی و استقلال‌‌خواهی، ولایت مداری.  همچنین راهکارهای انسجام هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران عبارتند از: دشمن شناسی، تهذیب و تزکیه اخلاقی و حذف عوامل فساد، پیروی از ولایت و رهبری. آسیب شناسی دلایل و موانع دستیابی به هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران شامل: ناکارآمدی رسانه‌های جمعی، ایجاد تنگناهای اقتصادی از سوی کشورهای معاند، مصرف گرایی، تجمل گرایی و عدم رعایت منافع عمومی بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که دلایل و موانع دستیابی به هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران و راهکارهای ارائه شده می تواند در شکل گیری هویت دینی و انقلابی تربیت سیاسی جامعه ایران مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of religious and revolutionary identity in education and political socialization of Iran

نویسنده [English]

 • Mohammad Nabizadeh
M
چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of calculating the indicators of religious and revolutionary identity in Iran's political education and socialization. The method of this research was descriptive and analytical and the classification of the collected data was based on the library method based on databases, written sources and scientific treatises, which examined the religious and revolutionary identity from the perspective of Imam Khomeini (RA). The findings showed that the indicators of religious and revolutionary identity are: trust, seeking martyrdom, anti-falsehood, honor and perseverance, seeking justice and anti-tyranny, seeking freedom and independence, and governing. Also, the solutions for the integration of religious and revolutionary identity in the Iranian society are: Enmity, refinement and moral cultivation and elimination of corruption factors, following the guardianship and leadership. The pathology of the reasons and obstacles for achieving a religious and revolutionary identity in Iranian society included: the inefficiency of the mass media, the creation of economic bottlenecks by hostile countries, consumerism, luxuryism, and non-compliance with public interests. The results of the research show that the pathology of the reasons and obstacles for achieving religious and revolutionary identity in Iranian society and the proposed solutions can be useful in the formation of religious and revolutionary identity in the political education of Iranian society

کلیدواژه‌ها [English]

 • religious identity
 • revolutionary identity
 • political education
 • civil education
 • socialization

Smiley face

 1. قرآن کریم (1383)، ترجمه: حسین انصاریان، سازمان اوقاف و امور خیریه، قم، انتشارات اسوه.
 2. ابن شهرآشوب، محمد بن علی (1379 ق‌). مناقب، قم: علامه.
 3. اسدی مقدم، کبری (1374). دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی، موسسه نشر تحقیقات ذکر.
 4. جاوید مهر، محمود (1394) کارکردهای جامعه پذیری سیاسی برتعلیم وتزبیت،اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی،تهران.
 5. حاجیانی، ابراهیم(1379). «تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه». فصلنامه مطالعات ملی. سال دوم، شماره پنجم، پاییز.
 6. حاضری، علی‌محمد و علیخانی، علی‌اکبر(1377)، «خودباختگی و خودباوری از دیدگاه امام خمینی(ره)»، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
 7. خامنه‌ای، سید علی (1371). بیانات در دیدار جمعی از روحانیون. در تاریخ 7 آبان.
 8. خامنه‌ای، سید علی (1371). بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های عاشورا. در تاریخ 22 تیر.
 9. خامنه‌ای، سید علی (1387). بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت. در تاریخ 2 شهریور.
 10. خمینی، روح‌الله (1378). «ولایت فقیه». جلد 9. تهران: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. ص 4.
 11. رانی، اوستین (1374). حکومت: آشنایی با علم سیاست، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 12. رجایی، فرهنگ (1382). مشکل هویت ایرانیان امروز، ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ. تهران: نشر نی.
 13. سرودلیر، محمدرضا. «نگاهی به مسئله اسراف، زراندوزی و اشرافی‌گری» کیهان، 17/1/76.
 14. سیمبر، رضا و ستوده، علی‌اصغر(1393، بهار). چالش‌های هویتی فراروی هویت دیم محور انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. سال یازدهم. شماره 36. صص 91-110.
 15. شریفی، محمود و همکاران (1377). «موسوعة کلمات الامام الحسین»، تهران: انتشارات اسوه.
 16. عمید، حسن (1389). «فرهنگ عمید». تهران: اشجع.
 17. عیوضی، محمد رحیم(1380). «هویت دینی و چالش‌های آن». مجله نامه پژوهش فرهنگی. شماره 22 و 23.
 18. کاستلز، امانوئل (1380)، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت،ج 2، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
 19. کمالی اردکانی، علی‌اکبر (1383). «نگاهی تاریخی به سیر تحول مردم سالاری در اندیشه متفکران مسلمان». فصلنامه راهبرد. شماره 28، تابستان.
 20. لوکمان، توماس و برگر، پیتر (1375). ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 21. مجتهدزاده، پیروز (1385)، دموکراسی و هویت ایرانی، تهران: انتشارات کویر.
 22. مجلسی، محمدباقر(1368). «بحار الاءنوار». ج 44، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.
 23. محمدی، فاطمه؛ پوستین چه؛ زهره، متقی، ابراهیم (1401). فهم تجربه زیسته زنان از فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی در ایران، بررسی مسائل اجتماعی ایران پاییز و زمستان، شماره 32 از 152 تا 172 .
 24. محمدی ری‌شهری، محمد(1386). «میزان الحکمه»، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
 25. مختاری، رضا(1366). «سیمای فرزانگان»، ج 3، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص 380.
 26. مصباح، محمدتقی (1390). فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان.
 27. منصور نژاد، محمد (1385)، دین و هویت، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
 28. منصوری، جواد(1378). «شناخت استکبار جهانی». مشهد: انتشارات به نشر.
 29. موسوی، مهدی (1387). تربیت سیاسی در پرتو انتظار با تاکید بر آموزه‌های قرآن کریم، چهارمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت.
 30. موسوی خمینی، سید روح‌الله(1377)، «شرح حدیث جنود عقل و جهل»، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 31. موسوی خمینی، سید روح‌الله(1385)، «صحیفه نور»، تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 32. مولانا، حمید(1369). «نقد حال مطبوعات از زبان اساتید اهل‌فن»، مجله رسانه، ش 1، صص 5-16.
 33. مهدوی زادگان، داود؛ محمدی سیرت، علی (1394). اصول تربیت سیاسی: مطالعه موردی فتنه سال 1388، معرفت سیاسی، سال هفتم، شماره اول.
 34. مهدی، نوید(1375). «فرهنگ و مقاومت فرهنگی». تهران: انتشارات محیا. صص 42- 50.
 35. نگارش، حمید(1385). «هویت دینی انقلاب اسلامی و تهاجم بیگانگان». فصلنامة پیام. شمارة صص 81- 100.
 36. Cote, J, and E. Levine, C. (2018); "Identity Formation", Agency and Culture, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, PP 17-43.
 37. Davis,R,F and Kiang(2016). Religious Identity, Religious Participation, and Psychological Well-Being in Asian American Adolescents, Journal of Youth Adolescence (2016), 45:532–546, DOI 10.1007/s10964-015-0350-9
 38. Saroglou, V. (2017). Culture, personality, and religiosity. In A. T. Church (Ed.) , The Praeger handbook of personality across cultures. Vol. 2: Culture and characteristic adaptations (pp. 153-184).
 39. Van der Nol,J . Rohmann,A. and Saroglou,V(2018). Societal Level of Religiosity and Religious Identity Expression in Europe, Journal of Cross-Cultural Psychology 2018, Vol. 49(6), 959 –97.