اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

علوم سیاسی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

civilica.com/p/290937/
mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر احمد بخشایش اردستانی

علوم سیاسی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

civilica.com/p/319046/
ahm.bakhshayeshiardestaniiauctb.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر سجادچیت فروش

علوم سیاسی استادیار مرکز مطالعات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس دانشگاه جامع امام حسین(ع)

nokhbegan.mana.sccsr.ac.ir/2018/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/
kpchitforoushihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی

علوم سیاسی دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان

civilica.com/p/282680/
abbaaszadehuk.ac.ir

دکتر عباسعلی رهبر

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

aa.rahbaratu.ac.ir

دکتر سید امیر نیاکوئی

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه گیلان

niakooeeguilan.ac.ir

دکتر روح الله قادری

روابط بین الملل دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

kangavarygmail.com

دکتر رضا محمود اوغلی

علوم سیاسی دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی

r_oghliuma.ac.ir

دکتر بهزاد قاسمی

تاریخ انقلاب اسلامی دانشیار پژوهشکده مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ghasemi.bihu.ac.ir

دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه یزد

rasooliyazd.ac.ir

دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

علوم سیاسی Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute

norozimjiki.ac.ir

دکتر سعید حکیمی ها

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

s.hakimihaeyc.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر مجید نجات پور

جامعه شناسی سیاسی پژوهشگرمرکز مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

m.nejatpourihu.ac.ir
02174188647