ابعادشایستگی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : جامعه شناسی سیاسی ایران

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوای نظام از شأن و جایگاه خاصی برخوردار است. نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می گردند و مسئولیت نظارت بر کارکرد سایر قوا و نهادهای نظام و قانونگذاری را بر عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ابعاد شایستگی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی انجام شد. به منظور اجرای این پژوهش از توصیفی تحلیلی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی دارای چهار بُعد به ترتیب شامل: شایستگی های اعتقادی و اخلاقی، شایستگی های سیاسی، شایستگی های اقتصادی و شایستگی های کارآمدی است. در نتیجه این پژوهش می‌تواند به عنوان معیاری برای گزینش، آموزش و توسعه و ارزیابی نمایندگان مجلس مورد استفاده قرار گیرد و برخورداری نمایندگان از شایستگی‌های مورد انتظار موجب تشکیل مجلس در جمهوری اسلامی ایران مطلوب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dimensions of the competence of the representative of the Islamic Council from the point of view of the leaders of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabizadeh 1
  • mahdi siavashi 2
1 M
2 Imam Hossein University
چکیده [English]

In the system of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Council has a special dignity and status compared to other powers of the system. Members of Parliament are elected by direct vote of the people and are responsible for supervising the functioning of other powers and institutions of the system and legislation. The present study was conducted with the aim of presenting the dimensions of the representation of the Islamic Council based on the thought of the leaders of the Islamic Revolution. In order to carry out this research, descriptive analysis was used. The findings of the research showed that the competence of the representative of the Islamic Council from the point of view of the leaders of the Islamic Revolution has four dimensions, respectively: belief and moral competences, political competences, economic competences and efficiency competences. As a result of this research, it can be used as a criterion for the selection, training, development and evaluation of parliamentarians, and having the expected competencies of the parliamentarians will lead to the formation of the parliament in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merit
  • representative of the parliament
  • level representative
  • leaders of the Islamic revolution