دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1403 

سیاست گذاری و حکمرانی سیاسی

توسل دولتها به هوش مصنوعی جهت تأمین امنیت ملی و مواجهه با تهدیدات حقوق بشری

صفحه 39-65

پژمان الهامی طالشمیکائیل؛ امیر کردکریمی؛ حسام اوروجی