تأثیر پاندمی‌ها بر نقش دولت‌ها در زمینه امنیت ملی و بین‌المللی (با تأکید بر ایران)

نوع مقاله : سیاست گذاری و حکمرانی سیاسی

نویسنده

استادیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت‌‌محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه‌مدت این بحران، ضروری است که دولت‌ها بحث‌های امنیتی جهانی و سیاست‌گذاری‌های خود را در مورد بیماری‌های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی‌ها و امنیت جهانی جدی‌تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین‌المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی‌ها چه تأثیری بر نقش دولت‌ها در زمینه امنیت ملی و بین‌المللی به‌ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اینترنتی می‌باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می‌توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت‌بار مانند پاندمی‌ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به‌جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته‌های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری‌های همه‌گیر، تغییرات اقلیمی، محیط‌زیست و ...) تأمین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pandemics on the role of states in the field of national and international security (with emphasis on Iran)

نویسنده [English]

  • nejat mohammadifar
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

The emergence of Covid-19 has proven the ineffectiveness of the security-oriented state structure. Given the short-term effects of this crisis, it is imperative that governments change their global security debates and policies on infectious diseases for the future. With the emergence of Covid-19, the reexamination of the relationship between pandemics and global security has become more serious, forcing countries to rethink the scope and concept of national and international security. Based on this, the main question of this article is to answer the question by focusing on Iran, what effect did the pandemic have on the role of governments in the field of national and international security, especially in the era of Covid-19? The research method in this study is descriptive-analytical and library and internet information gathering tool. Based on the theory of human security and Bozan's theory, it can be argued that there are non-military and non-violent threats such as pandemics for the individual's existence, which should be included in the discussions related to national security in Iran along with traditional threats and focus on ordinary people instead of the government. Based on the findings of the research, Iranian statesmen should consider the field of national security beyond the traditional defense-war model and be more responsive to human security and ensure the security of their citizens against all threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pandemic
  • government
  • national security
  • international security
  • covid-19
  • Iran