جمهوری اسلامی ایران و انقلاب در امور نظامی: خاستگاه های هنجاری

نوع مقاله : سیاست خارجی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نزدیک به یک دهه است که سیاست‌های منطقه‌ای ایران بیش از گذشته مورد توجه طیفی از کنش‌گران اعم از کنش‌گران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. تمرکز این کنش‌گران به طور عمده معطوف به فعالیت‌های نظامی ایران است. این فعالیت‌ها که در ادبیات استراتژیک ذیل مقوله انقلاب در امور نظامی قرار می‌گیرد، به سبب واقع شدن ایران در منطقه غرب آسیا که در دهه اخیر تحولات غیرقابل باوری را به خود دیده است، بر پیچیدگی تحولات افزوده و محاسبات کنش‌گران درگیر در منطقه را به شدت از خود متأثر کرده است. این پژوهش با مطرح ساختن این پرسش که «انقلاب در امور نظامی جمهوری اسلامی ایران از چه خاستگاه هنجاری برخوردار است» در صدد است برخلاف رویکردهای جریان اصلی روابط بین‌الملل، تبیینی هنجاری از سیاست‌های نظامی ایران ارائه دهد. یافته‌های این مقاله بر این گزاره استوار است که انگاره‌های ملی و دینی ایرانیان، پیگیری انقلاب در امور نظامی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و به سخن دیگر، این پدیده از بنیان هویتی ایرانیان سرچشمه گرفته است. بر این مبنا، آرمان‌‌گرایی، استقلال‌خواهی، بیگانه‌ستیزی، جهان‌وطن‌گرایی و خودمحوری برگرفته از انگاره‌های ملی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و هم‌افزایی با آموزه‌های دینی از جمله استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، نفی سلطه و غلبه حق بر باطل در عرصه نظامی نمایان گردید. ماهیت این نوشتار توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran and the Revolution in Military Affairs: Normative Origins

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad Izadi 1
  • Yousof Qorashi 2
1 Shiraz University,
2 Department of Political Science, School of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

It has been nearly a decade that Iran's regional policies have been drawn the attention of a range of intra-and-extera regional actors. The main concern of these actors are Iran's military measures, which are included in the strategic literature under the category of Revolution in Military Affairs (RMA). Due to the fact that Iran is part of the Middle East region, which has experience tremendous changes in the last decade, have added to the complexity and greatly affected the calculations of the actors involved in the region. This research, by raising the question that "What is the normative origin of the revolution in the military affairs of the Islamic Republic of Iran?", intends to provide a normative explanation of Iran's military policies, contrary to the approaches of the mainstream of the International Relations. The findings of this article are based on the proposition that the national and religious ideas of Iranians have made the pursuit of RMA inevitable, and in other words, this phenomenon originated from the basis of Iranian identity. On this basis, idealism, independence, xenophobia, cosmopolitanism, and self-reliant emerged from national ideas that combined with the occurrence of the Islamic Revolution and synergism with religious foundations, including anti-arrogance, defense of the oppressed, the principle of Nay-e-Sabil, and the predominance of Good over Evil in the military arena. This article has a descriptive-analytical nature and library resources have been used to collect data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Revolution in Military Affairs
  • normative theory
  • national identity
  • religious identity