دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 17، بهمن 1401، صفحه 11-171 (فصلنامه زمستان) 
مصورسازی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم سیاسی در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس

صفحه 101-131

اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهمیمی فر؛ محمدباقر مکرمی پور؛ هاجر محمدی